Free Thesaurus

Synonyms for Kama

Turn OFF live suggest
Searching 30,320 main entries and 2,525,696 synonyms
Matches (1)
Related results (0)
Not available.
Nearest
Displaying 1 match and 0 supplemental result for Kama 0.286 sec.
Kama
Main Entry: Kama
Synonyms:
Agni, Amor, Aphrodite, Astarte, Asvins, Avalokita, Bhairava, Bhairavi, Brahma, Chandi, Cupid, Daksha, Devaki, Devi, Dharma, Dharti Mai, Durga, Dyaus, Eros, Freya, Ganapati, Ganesa, Ganesha, Garuda, Hanuman, Himavat, Indra, Kali, Kamsa, Karttikeya, Lakshmi, Love, Parjanya, Parvati, Pushan, Rahu, Rhibhus, Rudra, Sarasvati, Savitar, Shiva, Sita, Soma, Surya, Uma, Ushas, Vaja, Varuna, Varuni, Vayu, Venus, Vishnu, Yama
 
Main entries similar to: Kama